คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายรายคดี

คำเตือน
1. กรณีที่ท่านได้รับผลตอบแทนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินที่ลงทุน ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
2. ผู้ใดรู้หรือควรรู้ว่าตนมิใช่ผู้เสียหาย แต่ได้มายื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิตามระเบียบนี้มีความผิดตามกฎหมาย
3. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
4. ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการลงทะเบียน

คดี "รายนางสาวชัชชญา แนวถาวร กับพวก"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2567

คดี "รายคดีนายวุฒิพงษ์ เพ็งศรีโคตร กับพวก"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

คดี "รายคดี นายจารุบุตร ประดิษฐดร กับพวก"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 05 กุมภาพันธ์ 2567

ถึงวันที่ 04 พฤษภาคม 2567

คดี "นางสาวพิชามญชุ์ หอมหวล กับพวก"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 24 มกราคม 2567

ถึงวันที่ 22 เมษายน 2567

คดี "บริษัท โกล์เดนเก็ต กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กับพวก"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 24 มกราคม 2567

ถึงวันที่ 22 เมษายน 2567

คดี "รายคดี กรณีหลอกขายเพชรออนไลน์ ราย นางสาวนันทิดา วรหล้า หรือไชยคำภา"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 17 มกราคม 2567

ถึงวันที่ 12 เมษายน 2567


ตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอคุ้มครองสิทธิ


คดีนายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก (คดี Forex- 3D)


คดีนายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก (คดี Forex- 3D) ย.4
ตามคำสั่ง ย. ที่ 197/2566


คดีรายนางสาวสุพรรษา เทียนไธสง กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 10/2566


คดีรายนายมะเซะ บากา กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 94/2565


คดีรายบริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 61/2563


คดีรายนางสาวณิชาภา อภิเพชรวานิช กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 164/2564


รายคดีนางสาวปราณี ปักษีเลิศ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 166/2564


รายคดีนายสิทธิกร บุญฉิม กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 172/2564


รายคดีนายขัมน์ฉัตร ฟักแก้ว กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 87/2562


รายคดีนายมานะ จูเมือง กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 28/2565


รายคดีบริษัท กาแฟแคชแบ็ค จำกัด กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 154/2562


รายคดีนางสาวประภาภรณ์ พึ่งอ่อน
ตามคำสั่ง ย. ที่ 26/2565


รายคดีนายสถิตย์ ประสันแพงศรี กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 137/2561


รายคดีนายจีรายุส รัตนโพธิ์เศรษฐ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 20/2561


รายคดีนางสาวชลดา หรือสัญชา ธัฒโน กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 89/2561


รายคดีนางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 167/2564


รายคดีนางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 173/2564


รายคดีนางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 194/2564


รายคดีนายวินัย บุญส่ง กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 121/2561


รายคดีนายปริญญา จารวิจิตร กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 60/2563


รายคดีนายปริญญา จารวิจิตร กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 174/2561


รายคดีนางสาวคนัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์
ตามคำสั่ง ย. ที่ 48/2564


รายคดีนางสาวรุ่งทิพย์ ปานหมอก กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 175/59


คดีรายนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 159/2564


คดีรายนางสุลาวัลย์ หลักทอง
ตามคำสั่ง ย. ที่ 93/2563