คุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายรายคดี


คดี "รายคดีนายพิษณุ คงหิรัญ กับพวก และกลุ่มบุคคลเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งถูกใช้ในการโอนหรือรับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชน (เครือข่ายคดีคอลเซ็นเตอร์)"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 20 กันยายน 2566

ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2566

คดี "รายคดีนายอภิฌา สอนศรี และนางสาววันวิสาข์ สอนศรี กับพวก"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 11 กันยายน 2566

ถึงวันที่ 09 ธันวาคม 2566

คดี "รายคดีนายอดิศักดิ์ นระทีทาน กับพวก "
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2566

ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

คดี "รายคดีนายหลิว ซิง หรือบอสแว่น"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2566

ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566

คดี "รายคดีนางทองชั้น นัยมณี กับพวก "
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2566

ถึงวันที่ 08 พฤศจิกายน 2566

คดี "รายคดีนางสาวสุวนันท์ ก้อสละ กับพวก"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2566

ถึงวันที่ 08 ตุลาคม 2566

คำเตือน
1. กรณีที่ท่านได้รับผลตอบแทนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินที่ลงทุน ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
2.ผู้ใดรู้หรือควรรู้ว่าตนมิใช่ผู้เสียหาย แต่ได้มายื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิตามระเบียบนี้มีความผิดตามกฎหมาย
3.ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
4.ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการลงทะเบียน


ตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอคุ้มครองสิทธิ


คดีนายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก (คดี Forex- 3D)


คดีรายนางสาวสุพรรษา เทียนไธสง กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 10/2566


คดีรายนายมะเซะ บากา กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 94/2565


คดีรายบริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 61/2563


คดีรายนางสาวณิชาภา อภิเพชรวานิช กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 164/2564


รายคดีนางสาวปราณี ปักษีเลิศ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 166/2564


รายคดีนายสิทธิกร บุญฉิม กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 172/2564


รายคดีนายขัมน์ฉัตร ฟักแก้ว กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 87/2562


รายคดีนายมานะ จูเมือง กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 28/2565


รายคดีบริษัท กาแฟแคชแบ็ค จำกัด กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 154/2562


รายคดีนางสาวประภาภรณ์ พึ่งอ่อน
ตามคำสั่ง ย. ที่ 26/2565


รายคดีนายสถิตย์ ประสันแพงศรี กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 137/2561


รายคดีนายจีรายุส รัตนโพธิ์เศรษฐ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 20/2561


รายคดีนางสาวชลดา หรือสัญชา ธัฒโน กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 89/2561


รายคดีนางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 167/2564


รายคดีนางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 173/2564


รายคดีนางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 194/2564


รายคดีนายวินัย บุญส่ง กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 121/2561


รายคดีนายปริญญา จารวิจิตร กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 60/2563


รายคดีนายปริญญา จารวิจิตร กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 174/2561


รายคดีนางสาวคนัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์
ตามคำสั่ง ย. ที่ 48/2564


รายคดีนางสาวรุ่งทิพย์ ปานหมอก กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 175/59


คดีรายนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 159/2564


คดีรายนางสุลาวัลย์ หลักทอง
ตามคำสั่ง ย. ที่ 93/2563