คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายรายคดี

คำเตือน
1. กรณีที่ท่านได้รับผลตอบแทนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินที่ลงทุน ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
2. ผู้ใดรู้หรือควรรู้ว่าตนมิใช่ผู้เสียหาย แต่ได้มายื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิตามระเบียบนี้มีความผิดตามกฎหมาย
3. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
4. ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการลงทะเบียน

คดี "นายชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน 2566

ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

คดี "รายคดี นายบิน ฮู (Mr.Bin Hu) กับพวก"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2566

ถึงวันที่ 22 มกราคม 2567

คดี "รายคดีนายพิษณุ คงหิรัญ กับพวก และกลุ่มบุคคลเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งถูกใช้ในการโอนหรือรับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชน (เครือข่ายคดีคอลเซ็นเตอร์)"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 20 กันยายน 2566

ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2566

คดี "รายคดี นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 20 กันยายน 2566

ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2566

คดี "รายคดีนายพงษ์พัฒนย์ ยนต์สุวรรณ กับพวก"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 14 กันยายน 2566

ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2566

คดี "รายคดีนางสาวเวธิกา ใจจา"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 14 กันยายน 2566

ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2566

คดี "รายคดีนายอภิฌา สอนศรี และนางสาววันวิสาข์ สอนศรี กับพวก"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 11 กันยายน 2566

ถึงวันที่ 09 ธันวาคม 2566


ตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอคุ้มครองสิทธิ


คดีนายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก (คดี Forex- 3D)


คดีนายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก (คดี Forex- 3D) ย.4
ตามคำสั่ง ย. ที่ 197/2566


คดีรายนางสาวสุพรรษา เทียนไธสง กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 10/2566


คดีรายนายมะเซะ บากา กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 94/2565


คดีรายบริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 61/2563


คดีรายนางสาวณิชาภา อภิเพชรวานิช กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 164/2564


รายคดีนางสาวปราณี ปักษีเลิศ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 166/2564


รายคดีนายสิทธิกร บุญฉิม กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 172/2564


รายคดีนายขัมน์ฉัตร ฟักแก้ว กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 87/2562


รายคดีนายมานะ จูเมือง กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 28/2565


รายคดีบริษัท กาแฟแคชแบ็ค จำกัด กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 154/2562


รายคดีนางสาวประภาภรณ์ พึ่งอ่อน
ตามคำสั่ง ย. ที่ 26/2565


รายคดีนายสถิตย์ ประสันแพงศรี กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 137/2561


รายคดีนายจีรายุส รัตนโพธิ์เศรษฐ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 20/2561


รายคดีนางสาวชลดา หรือสัญชา ธัฒโน กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 89/2561


รายคดีนางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 167/2564


รายคดีนางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 173/2564


รายคดีนางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 194/2564


รายคดีนายวินัย บุญส่ง กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 121/2561


รายคดีนายปริญญา จารวิจิตร กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 60/2563


รายคดีนายปริญญา จารวิจิตร กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 174/2561


รายคดีนางสาวคนัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์
ตามคำสั่ง ย. ที่ 48/2564


รายคดีนางสาวรุ่งทิพย์ ปานหมอก กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 175/59


คดีรายนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 159/2564


คดีรายนางสุลาวัลย์ หลักทอง
ตามคำสั่ง ย. ที่ 93/2563