คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายรายคดี

คำเตือน
1. กรณีที่ท่านได้รับผลตอบแทนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินที่ลงทุน ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
2. ผู้ใดรู้หรือควรรู้ว่าตนมิใช่ผู้เสียหาย แต่ได้มายื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิตามระเบียบนี้มีความผิดตามกฎหมาย
3. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
4. ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการลงทะเบียน

คดี "ราย MR. WONG WEI JUN DESMOND กับพวก (เครื่อข่ายเว็ปไซต์พนันออนไลน์ www.ufabet-jc.com)"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2567

ถึงวันที่ 25 กันยายน 2567

คดี "รายนายแก้ว ประสมผล กับพวก"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2567

ถึงวันที่ 21 กันยายน 2567

คดี "รายนางรัตนาภรณ์ หงษ์ทอง กับพวก"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2567

ถึงวันที่ 17 กันยายน 2567

คดี "รายนางสุรภา หรือพลอย ตั้งใจบำรุงธรรม หรือนิตยา ยะก๊บ กับพวก"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 19 มิถุนายน 2567

ถึงวันที่ 16 กันยายน 2567

คดี "รายนางสาวนวรัตน์ หะวานนท์ กับพวก"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 18 มิถุนายน 2567

ถึงวันที่ 15 กันยายน 2567

คดี "รายกลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมไฮบริดสแกมข้ามชาติ (ชื่อบัญชี นางสาววาสนา อ่ำสุวรรณ กับพวก)"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 29 เมษายน 2567

ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

คดี "รายนางธันยรัตน์ ลายอักษร กับพวก"
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

ตั้งแต่ 19 เมษายน 2567

ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567


ตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอคุ้มครองสิทธิ


คดีรายนางสาวสุพรรษา เทียนไธสง กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 10/2566


คดีรายนายมะเซะ บากา กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 94/2565


กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและได้ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์อื่น ๆ (นายณทชัย ตันติวาณิชไชยกุล กับพวก)
ตามคำสั่ง ย. ที่ 136/2566


นายอภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 158/2566


นายหงสราช รอดเรือง กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 98/2566


นางสาวสุชาดา ไชยสิทธิ์ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 137/2566


นายรอนนี่ ปีเตอร์ ฮิทซ์ (Mr. Ronny Peter Hitz) กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 159/2566


นางสาวพีรยากร วิยากูล กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 83/2566


รายนายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก (FOREX-3D)
ตามคำสั่ง ย. ที่ 197/2566


นายวชิรวิทย์ ฐิตโภคิน กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 90/2567


นายวชิรวิทย์ ฐิตโภคิน กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 85/2566


นายวชิรวิทย์ ฐิตโภคิน กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 204/2566


นายวชิรวิทย์ ฐิตโภคิน กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 98/2567


นางสาวนก อรรคดี กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 77/2566


นายสุรเดช วรรักษ์ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 76/2566


คดีรายบริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 61/2563


คดีรายนางสาวณิชาภา อภิเพชรวานิช กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 164/2564


รายคดีนางสาวปราณี ปักษีเลิศ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 166/2564


รายคดีนายสิทธิกร บุญฉิม กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 172/2564


รายคดีนายขัมน์ฉัตร ฟักแก้ว กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 87/2562


รายคดีนายมานะ จูเมือง กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 28/2565


รายคดีบริษัท กาแฟแคชแบ็ค จำกัด กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 154/2562


รายคดีนางสาวประภาภรณ์ พึ่งอ่อน
ตามคำสั่ง ย. ที่ 26/2565


รายคดีนายสถิตย์ ประสันแพงศรี กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 137/2561


รายคดีนายจีรายุส รัตนโพธิ์เศรษฐ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 20/2561


รายคดีนางสาวชลดา หรือสัญชา ธัฒโน กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 89/2561


รายคดีนางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 167/2564


รายคดีนางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 173/2564


รายคดีนางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 194/2564


รายคดีนายวินัย บุญส่ง กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 121/2561


รายคดีนายปริญญา จารวิจิตร กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 60/2563


รายคดีนายปริญญา จารวิจิตร กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 174/2561


รายคดีนางสาวคนัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์
ตามคำสั่ง ย. ที่ 48/2564


รายคดีนางสาวรุ่งทิพย์ ปานหมอก กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 175/59


คดีรายนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก
ตามคำสั่ง ย. ที่ 159/2564


คดีรายนางสุลาวัลย์ หลักทอง
ตามคำสั่ง ย. ที่ 93/2563